Hướng dẫn sử dụng Miele PM 1318 Máy vắt sổ

Cần hướng dẫn sử dụng cho Miele PM 1318 Máy vắt sổ của bạn? Dưới đây bạn có thể xem và tải xuống bản PDF hướng dẫn sử dụng miễn phí bằng tiếng Việt. Sản phẩm này hiện có 0 câu hỏi thường gặp, 0 nhận luận và có 0 bình chọn. Nếu đây không phải là hướng dẫn bạn muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sản phẩm của bạn bị lỗi và hướng dẫn sử dụng không có giải pháp? Hãy đến một Repair Café để nhận các dịch vụ sửa chữa miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng

Loading…

Инструкция по эксплуатации
Гладильная машина
PM 1318
PM 1418
PM 1421
Äî óñòàíîâêè, ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå
обязательно ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ýòèì Âû îáåçîïàñèòå ñåáÿ è è ïðåäîòâðàòèòå ïîâðåæäåíèÿ èçäåëèÿ.
ru - RU, UA, KZ
M.-Nr. 07 185 843
Tải về hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt (PDF, 1.1 MB)
(Hãy cân nhắc về môi trường và chỉ in hướng dẫn này nếu thực sự cần thiết)

Loading…

Định giá

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Miele PM 1318 Máy vắt sổ bằng cách để lại đánh giá sản phẩm. Muốn chia sẻ trải nghiệm của bạn với sản phẩm này hoặc đặt câu hỏi? Vui lòng để lại nhận xét ở cuối trang.
Bạn có hài lòng với Miele PM 1318 Máy vắt sổ không?
Không
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
0 bầu chọn

Tham gia cuộc trò chuyện về sản phẩm này

Tại đây bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về Miele PM 1318 Máy vắt sổ. Nếu bạn có thắc mắc, trước tiên hãy đọc kỹ hướng dẫn. Yêu cầu một hướng dẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Thông tin thêm về hướng dẫn này

Chúng tôi hiểu rằng thật tuyệt khi có sách hướng dẫn bằng giấy cho Miele PM 1318 Máy vắt sổ của bạn. Bạn luôn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng từ trang web của chúng tôi và tự in. Nếu bạn muốn có sách hướng dẫn gốc, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Miele. Họ có thể cung cấp hướng dẫn gốc. Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn sử dụng Miele PM 1318 Máy vắt sổ của mình bằng ngôn ngữ khác? Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn trên trang chủ của chúng tôi và tìm kiếm số kiểu máy để xem chúng tôi có sẵn ngôn ngữ đó không.

Thông số kỹ thuật

Nhãn hiệu Miele
Người mẫu PM 1318
Loại Máy vắt sổ
Loại tệp PDF
Kích thước tập tin 1.1 MB

Tất cả hướng dẫn sử dụng cho Miele Máy vắt sổ
Thêm hướng dẫn sử dụng của Máy vắt sổ

Hướng dẫn sử dụng Miele PM 1318 Máy vắt sổ

Những sảm phẩm tương tự

Thể loại liên quan