Hướng dẫn sử dụng Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình

Cần hướng dẫn sử dụng cho Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình của bạn? Dưới đây bạn có thể xem và tải xuống bản PDF hướng dẫn sử dụng miễn phí bằng tiếng Việt. Sản phẩm này hiện có 5 câu hỏi thường gặp, 1 nhận luận và có 0 bình chọn. Nếu đây không phải là hướng dẫn bạn muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sản phẩm của bạn bị lỗi và hướng dẫn sử dụng không có giải pháp? Hãy đến một Repair Café để nhận các dịch vụ sửa chữa miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng

Loading…

ÛÍ‡ªÌҸ͇ - 1
ê‡θ̇ ÍÓÌÙ¥„Û‡ˆ¥fl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÏÓÊ ‰Â˘Ó
‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚¥‰ ÓÔËÒ‡ÌÓª ÚÛÚ, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
äÓÌÚ‡ÍÚ̇ Ô‡ÌÂθ
(Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥)
ÏÂÂʇ ͇·ÂθÌÓ„Ó
ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
ᇉÌfl Ô‡ÌÂθ
襉Íβ˜‡˛˜Ë ‡Û‰¥Ó- ˜Ë ‚¥‰ÂÓÒËÒÚÂÏÛ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡,
Á‡‚Ê‰Ë ÒÎ¥‰ÍÛÈÚÂ, ˘Ó· ÛÒ¥ ªª ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ·ÛÎË
‚ËÏÍÌÂÌ¥.
襉Íβ˜ÂÌÌfl ‡ÌÚÂÌË ‡·Ó Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÏÂÂÊ¥
͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
ÇÒÚ‡‚Ú ‚ı¥‰ÌËÈ Í‡·Âθ ‡ÌÚÂÌË ‡·Ó ÏÂÂÊ¥ Û Œ (75-ÓÏÌÂ
ÍÓ‡ÍÒ¥‡Î¸Ì „Ì¥Á‰Ó).
ÑÎfl ÔÂ„Îfl‰Û ÚÂ΂¥Á¥ÈÌËı ͇̇Υ‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, ˘Ó·
Ò˄̇Π̇‰ıӉ˂ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó Á ̇ÒÚÛÔÌËı ‰ÊÂÂÎ:
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª ‡ÌÚÂÌË, ÏÂÂÊ¥ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl ‡·Ó
ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚Óª ‡ÌÚÂÌË.
üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Í¥Ï̇Ú̇ ‡ÌÚÂ̇, Ô¥‰ ˜‡Ò
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÏÓÊ Á̇‰Ó·ËÚËÒfl
‚¥‰„Û₇ÚË ªª ÔÓÎÓÊÂÌÌfl, ˘Ó· ÓÚËχÚË ¥ÁÍ ڇ
˜¥ÚÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‚ıÓ‰Û/‚ËıÓ‰Û SCART
êÓÁ’πÏË SCART ´ Ú‡ SCART ˇ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ̇ÒÚÛÔÌËı ÔËÒÚÓª‚: ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓÌÛ,
ÔÓ„‡‚‡˜‡ DVD-‰ËÒÍ¥‚, ‰ÂÍÓ‰Â‡, ¥„Ó‚Óª ÔËÒÚ‡‚ÍË ‡·Ó
ÔÓ„‡‚‡˜‡ ‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚.
êÓÁ’πÏ SCART ´ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ÔËÒÚÓª‚, flÍ¥ χ˛Ú¸ ‚Ëı¥‰ ÒËÒÚÂÏË RGB,
̇ÔËÍ·‰, ¥„Ó‚Ëı ÔËÒÚ‡‚ÓÍ ‡·Ó ÔÓ„‡‚‡˜¥‚
‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚.
‡·Ó
äÓθÓË ¯ÚÂÍÂ¥‚ ̇ ͇·ÂÎ¥ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË
ÍÓθÓ‡Ï ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÓÁ’πÏ¥‚.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‚ıÓ‰Û RCA
êÓÁ’πÏË Œ (AUDIO-L/R) Ú‡ ´ (VIDEO) ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl
‰Îfl Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ÔÓÚ‡ÚË‚ÌËı ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ, ÔÓ„‡‚‡˜¥‚
‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚ Ú‡ ¥„Ó‚Ëı ÔËÒÚ‡‚ÓÍ.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‚ıÓ‰Û S-VIDEO
êÓÁ’πÏË ¨ (S-VIDEO) Ú‡ Œ (AUDIO-L/R)
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ÔËÒÚÓª‚, flÍ¥ χ˛Ú¸
‚Ëı¥‰ S-Video, flÍ Ì‡ÔËÍ·‰, ÔÓÚ‡Ú˂̇ ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ‡
‡·Ó ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓÌ.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚
åÓÊ̇ Ô¥‰Íβ˜ËÚË Ì‡‚Û¯ÌËÍË ‰Ó „Ì¥Á‰‡ ˇ, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
‰Ë‚ËÚËÒfl ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏË, Ì ÚÛ·Û˛˜Ë ¥Ì¯Ëı β‰ÂÈ, flÍ¥
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl Û Í¥Ï̇ڥ. íË‚‡Î ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚
̇ ‚ËÒÓÍ¥È „Û˜ÌÓÒÚ¥ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÔÓ„¥¯ÂÌÌfl
ÒÎÛıÛ.
üÍ˘Ó ‰Ó ӷˉ‚Óı Ô‡ ÓÁ’πÏ¥‚ AV - ¥ ̇ ÔÂ‰̥È
(‡·Ó ·¥˜Ì¥È), ¥ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ - Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÓ
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ ÔËÒÚÓª, ÔÂ‚‡„Û Ï‡ÚËÏ ÔËÒÚ¥È, ˘Ó
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌËÈ ‰Ó ÓÁ’πÏ¥‚ AV ̇ ÔÂÂ‰Ì¥È (‡·Ó
·¥˜Ì¥È) Ô‡ÌÂÎ¥.
äéãúéêéÇàâ
íÖãÖÇßáéê
èÓÒ¥·ÌËÍ ‰Îfl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡
èÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·ÓÚÛ,
Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÔÓÒ¥·ÌËÍ Ú‡ Á·ÂÂÊ¥Ú¸
ÈÓ„Ó Ì‡ χȷÛÚÌπ ‰Îfl ‰Ó‚¥‰ÍË.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com
ê‡θ̇ ÍÓÌÙ¥„Û‡ˆ¥fl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÏÓÊ ‰Â˘Ó
‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚¥‰ ÓÔËÒ‡ÌÓª ÚÛÚ, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
è‡ÌÂθ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl
(Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥)
Ç Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥, ÚÂ΂¥ÁÓ ÏÓÊ̇ Û‚¥ÏÍÌÛÚË Á
ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ ˇ.
äÌÓÔÍË ´ Ú‡ ˇ ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ Ú¥ Ê ÙÛÌ͈¥ª, ˘Ó È ÍÌÓÔÍË
œ///̇ ÔÛθڥ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ‚Ëȯӂ Á ·‰Û,
‡·Ó ÇË Ì ÏÓÊÂÚ ÈÓ„Ó Á̇ÈÚË, ÏÓÊ̇
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÍÌÓÔÍË Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¥ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl
ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
èÂ‰Ìfl (‡·Ó ·¥˜Ì‡) Ô‡ÌÂθ
Œ ÇËÍÎËÍ ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
´ ê„Û₇ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
ˇ ÇË·¥ ͇̇ÎÛ
¨ èËÈχ˜ ÔÛθÚÛ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl
ˆ ß̉Ë͇ÚÓ
Ø ÇÏË͇˜/‚ËÏË͇˜ ÊË‚ÎÂÌÌfl
AA68-03622B-05
‡·Ó
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰
Ç¥‰ÂÓ‚ı¥‰
Çı¥‰ S-Video
èÂ‰Ìfl (‡·Ó ·¥˜Ì‡) Ô‡ÌÂθ
ÉÌ¥Á‰Ó ‰Îfl
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl
̇‚Û¯ÌËÍ¥‚
AA68-03622B-05Ukr 11/18/05 4:05 PM Page 1
Tải về hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt (PDF, 0.52 MB)
(Hãy cân nhắc về môi trường và chỉ in hướng dẫn này nếu thực sự cần thiết)

Loading…

Định giá

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình bằng cách để lại đánh giá sản phẩm. Muốn chia sẻ trải nghiệm của bạn với sản phẩm này hoặc đặt câu hỏi? Vui lòng để lại nhận xét ở cuối trang.
Bạn có hài lòng với Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình không?
Không
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
0 bầu chọn

Tham gia cuộc trò chuyện về sản phẩm này

Tại đây bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình. Nếu bạn có thắc mắc, trước tiên hãy đọc kỹ hướng dẫn. Yêu cầu một hướng dẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Ванкевич Яна Васильевна 10-07-2024
Xin chào! Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để thiết lập TV này? tôi không thể

trả lời | Nội dung này rất hữu ích (0) (Dịch bằng Google)

Thông tin thêm về hướng dẫn này

Chúng tôi hiểu rằng thật tuyệt khi có sách hướng dẫn bằng giấy cho Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình của bạn. Bạn luôn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng từ trang web của chúng tôi và tự in. Nếu bạn muốn có sách hướng dẫn gốc, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Samsung. Họ có thể cung cấp hướng dẫn gốc. Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn sử dụng Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình của mình bằng ngôn ngữ khác? Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn trên trang chủ của chúng tôi và tìm kiếm số kiểu máy để xem chúng tôi có sẵn ngôn ngữ đó không.

Thông số kỹ thuật

Nhãn hiệu Samsung
Người mẫu CS-21M21ZQQ
Loại Truyền hình
Loại tệp PDF
Kích thước tập tin 0.52 MB

Tất cả hướng dẫn sử dụng cho Samsung Truyền hình
Thêm hướng dẫn sử dụng của Truyền hình

Câu hỏi thường gặp về Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin sản phẩm hữu ích và trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Nếu bạn nhận thấy có sự không chính xác trong các câu hỏi thường gặp của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách dùng biểu mẫu liên hệ.

Làm cách nào để đo số inch của TV? Đã xác minh

Việc đo số inch trên TV của bạn được thực hiện bằng cách đo khoảng cách theo đường chéo giữa góc trên bên trái và góc dưới bên phải của màn hình (chứ không phải cạnh). Một inch bằng 2,54 cm, vì vậy khi bạn đo 99 cm, điều này có nghĩa là TV của bạn là 39 inch.

Nội dung này rất hữu ích (60) Đọc thêm

Tại sao có các chữ cái bên cạnh các số trên điều khiển từ xa? Đã xác minh

Một số cài đặt truyền hình nhất định có thể yêu cầu bạn nhập các chữ cái. Thường có ba chữ cái hoặc các ký tự khác trên một nút. Khi cần nhập ký tự, bạn có thể nhấn nút đó một lần đối với ký tự đầu tiên, nhấn hai lần đối với ký tự thứ hai và nhấn 3 lần đối với ký tự thứ ba. Bằng cách này, văn bản có thể được viết với số lượng nút tối thiểu.

Nội dung này rất hữu ích (31) Đọc thêm

Khoảng cách xem tối ưu cho tivi của tôi là bao nhiêu? Đã xác minh

Điều này một phần phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng theo nguyên tắc chung, khoảng cách xem tối ưu là khoảng 3 lần kích thước đường chéo màn hình của TV. Đối với TV 60 inch (152cm), khoảng cách xem tối ưu sẽ là 180 inch hoặc khoảng 4,5 mét.

Nội dung này rất hữu ích (23) Đọc thêm

Làm thế nào tôi có thể làm sạch TV của mình đúng cách? Đã xác minh

Tắt TV và lau bụi bẩn trên màn hình bằng vải sợi nhỏ. Không sử dụng giấy, điều này có thể gây ra trầy xước. Không tạo áp lực quá mạnh, nếu không bạn có thể làm hỏng pixel. Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng hoặc pha một chất tẩy rửa bằng cách trộn 1 phần giấm với 1 phần nước. Làm ẩm vải bằng chất tẩy rửa và làm sạch màn hình. Đảm bảo vải không quá ướt. Loại bỏ vết bẩn bằng cách thực hiện các chuyển động xoay. Lau khô màn hình bằng một miếng vải sợi nhỏ thứ hai để tránh bị sọc.

Nội dung này rất hữu ích (20) Đọc thêm

Tỷ lệ tương phản là gì? Đã xác minh

Tỷ lệ tương phản cho biết màu trắng trắng nhất cách màu đen nhất bao xa. Tỷ lệ tương phản ví dụ 400: 1 có nghĩa là màu đen nhất trên màn hình tối hơn màu trắng trắng nhất 400 lần. Tỷ lệ tương phản cao góp phần vào độ sắc nét của hình ảnh.

Nội dung này rất hữu ích (16) Đọc thêm
Hướng dẫn sử dụng Samsung CS-21M21ZQQ Truyền hình

Những sảm phẩm tương tự

Thể loại liên quan