Tôi nên đánh răng bao lâu một lần và bao lâu?

"Nên đánh răng ít nhất 2 lần / ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút. Nhiều bàn chải đánh răng điện được trang bị tính năng cho biết 2 phút này."

Nội dung này rất hữu ích (52)