Loại chốt lều nào tốt nhất để sử dụng cho những bề mặt nào?

"Trên đồng cỏ hoặc bề mặt rừng, bạn có thể sử dụng chốt bán nguyệt hoặc chốt nhựa. Trên bề mặt đá, bạn cần sử dụng chốt đá. Trên bề mặt đất sét, bạn có thể sử dụng chốt bán nguyệt, nhựa hoặc vạn năng. Trên bề mặt sỏi, bạn cần chốt hình bán nguyệt hoặc phổ thông và trên cát, bạn cần sử dụng chốt gỗ."

Nội dung này rất hữu ích (98)