Kim của tôi tiếp tục bị gãy, điều gì gây ra điều này?

"Có thể có nhiều lý do cho điều này. Kim có thể không đúng với loại vải đã chọn, kim có thể được đặt quá thấp, vải có thể không được dẫn hướng chính xác hoặc hộp suốt chỉ có thể được đặt không chính xác."

Nội dung này rất hữu ích (481)