Khử tiếng ồn là gì?

"Khử tiếng ồn là một kỹ thuật chủ yếu được sử dụng trong tai nghe. Kiểm soát tiếng ồn chủ động được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh."

Nội dung này rất hữu ích (0)