ITE, ITC, CIC và BTE là viết tắt của gì?

"Những từ viết tắt này cho biết cách đặt máy trợ thính và có nghĩa như sau: ITE = In The Ear, ITC = In The Canal, CIC = Complete In Canal và BTE = Behind The Ear."

Nội dung này rất hữu ích (178)