Có chì trong gương IKEA của tôi không?

"Không. IKEA không sử dụng chì trong sản xuất gương của mình."

Nội dung này rất hữu ích (40)